当前位置:首页 > 学习教育 > 臭的多音字组词(小学多音字组词练习)

臭的多音字组词(小学多音字组词练习)

莎莎1年前 (2022-09-29)学习教育118

臭的多音字组词(小学多音字组词练习)(1)

参考答案:

落:luò落叶 lào 落枕 là落下

的:de好的 dí 的确

降:jiàng下降 xiáng投降

什:shí 什锦 shén什么

少:shǎo 多少shào 少年

好:hǎo好人 hào爱好

重:zhòng重要 chóng重新

相:xiāng 相信 xiàng相片

觉: jué感觉 jiào睡觉

解:jiě解开 jiè 押解 xiè姓解

着:zhe 看着 zhuó穿着 zháo着落

会:huì 开会 kuài会计

别:bié 分别 biè别扭

为:wéi作为 wèi因为

看:kàn看见 kān看门

乐:lè 快乐 yuè音乐

只:zhī 一只 zhǐ只有

散:sàn散步 sǎn散文

都:dōu都是 dū古都

可:kě 可爱 kè可汗

间:jiān中间 jiàn间隔

剥:bāo剥皮 bō剥落

分:fēn分开 fèn水分

兴:xīng兴奋 xìng高兴

挑:tiāo挑水 tiǎo挑战

提:tí 提水dī 提防

地:dì 土地de轻轻地

空:kōng 天空kòng空地

闷:mèn苦闷 mēn闷热

还:hái还有 huán还书

舍:shè宿舍 shě舍得

干:gàn干活 gān干净

奇:qí奇怪 jī奇数

臭的多音字组词(小学多音字组词练习)(2)

臭的多音字组词(小学多音字组词练习)(3)

参考答案:

长:cháng(长处)zhǎng(长大)

似:sì(相似)shì(似的)

种:zhǒng(种子)zhòng(种地)

冲:chōng(冲水)chòng(冲子)

奇:qí(奇怪)jī(奇数)

藏:cáng(储藏)zàng(宝藏)

曾:zēng(曾子)céng(曾经)

散:sàn(散步)sǎn(散文)

应:yīng(应该)yìng(答应)

蒙:mēng(蒙骗)méng(启蒙)

的:dí(的确)de(好的)

还:hái(还有)huán(还书)

转:zhuàn(旋转)zhuǎn(转身)

扫:sǎo(扫地)sào(扫把)

漂:piào(漂亮)piāo(漂浮)

传:chuán(传说)zhuàn(自传)

炸:zhà(炸弹)zhá(油炸)

奔:bēn(奔跑)bèn(投奔)

便:biàn(方便)pián(便宜)

劲:jìn(干劲)jìng(劲敌)

乐:lè(欢乐)yuè(乐曲)

教:jiào(教师)jiāo(教书)

泡:pāo(一泡)pào(泡茶)

发:fā(发现)fà(头发)

坊:fāng(牌坊)fáng(磨坊)

尽:jìn(尽力)jǐn(尽管)

没:méi(没有)mò(淹没)

圈:juàn(猪圈)quān(圆圈)

倒:dǎo(倒霉)dào(倒车)

角:jiǎo(角落)jué(角色)

行:xíng(不行)háng(行家)

都:dōu(都要)dū(首都)

泊:bó(停泊)pō(湖泊)

觉:jiào(睡觉)jué(觉醒)

要:yāo(要求)yào(不要)

分:fēn(分别)fèn(水分)

扇:shān(扇风)shàn(扇子)

喝:hē (喝水)hè(喝彩)

荷:hé (荷花)hè(负荷)

露:lù(露出)lòu(露怯)

挑:tiāo(挑选)tiǎo(挑战)

挣:zhēnɡ(挣扎)zhènɡ(挣钱)

逮:dǎi(逮住)dài(逮捕)

好:hǎo (好人)hào(好学)

弄:nòng(捉弄)lòng(弄堂)

当:dàng(上当)dāng(当然)

会:huì(不会)kuài(会计)

结:jiē(结实)jié(结束)

臭的多音字组词(小学多音字组词练习)(4)

臭的多音字组词(小学多音字组词练习)(5)

臭的多音字组词(小学多音字组词练习)(6)

参考答案:

散 sǎn 散漫 sàn 分散

杆gān 旗杆 gǎn 笔杆

挨 āi 挨边 ái 挨饿

蚂 mà 蚂蚱 mǎ 蚂蚁

骨 gū 骨碌 gǔ 骨头

曾céng曾经 zēng 曾祖父

圈quān圆圈 juàn 圈养

角 jué 角色 jiǎo 牛角

称 chèn 对称 chēng 称呼

撒 sā 撒开 sǎ 撒种

禁 jìn 禁止 jīn 禁不住

挣zhèng挣钱 zhēng 挣扎

应 yìng 呼应 yīng 应该

待 dài 待客 dāi 待着

处 chǔ 处分 chù 住处

划 huá 划船 huà 划分

鲜 xiān 鲜艳 xiǎn 朝鲜

累 lèi 劳累 lěi 累计

爪 zhǎo 爪牙 zhuǎ 爪子

都 dū 首都 dōu 都好

作 zuō 作坊 zuò 作业

行 xíng 行动 háng 行业

乘 chéng乘车 shèng 千乘之国

笼 lǒng 笼罩 lóng 鸡笼

斗 dòu 斗争 dǒu 星斗

闷 mèn 闷热 mèn 愁闷

几 jī 几乎 jǐ 几何

尽 jǐn 尽快 jìn 尽力

好 hǎo 好处 hào 爱好

背 bèi 背影 bēi 背负

扇 shàn 扇子 shān 扇动

空 kōng 空间 kòng 空白

泡 pào 泡菜 pāo 眼泡

奇 qí 奇怪 jī 奇数

和 hé 和气 huò 和弄 huó 和泥

差 chà 差劲 chā 差距 chāi 出差 cī参差

着 zhe 看着 zháo 着火 zhuó 着陆

模 mó 模型 mú 模样

通tōng 通关 tòng 一通

缝 féng 缝补 fèng 裂缝

嚷 rǎng 嚷叫 rāng 嚷嚷

折 zhé 打折 shé 折本

涨zhǎng 涨价 zhàng 头昏脑涨

溜 liū 溜号 liù 水溜

粘 zhān 粘住 nián 粘液

吐 tǔ 吐气 tù 呕吐

旋xuán 回旋 xuàn 旋风

臭的多音字组词(小学多音字组词练习)(7)

臭的多音字组词(小学多音字组词练习)(8)

参考答案:

宿:sù宿舍 xiǔ一宿 xiù星宿

剥:bō剥削 bāo剥皮

结:jiē开花结果 jié结论

场:chǎng广场 cháng一场雨

冠:guān桂冠 guàn冠军

踏:tà踏步 tā踏实

藉:jiè慰藉 jí狼藉

露:lù露珠 lòu露脸

和:hè唱和 huó和面 huò和药hé和平

朝:zhāo朝霞 cháo朝向

纤:xiān纤弱 qiàn纤夫

划:huá划船 huà计划

挣:zhēng挣 扎zhèng挣脱

扎:zhá挣扎 zhā扎针 zā包扎

埋:mái埋藏 mán埋怨

卷:juàn试卷 juǎn席卷

奔:bēn奔跑 bèn投奔

降:jiàng降落 xiáng投降

辟:pì开辟 bì复辟

臭:chòu臭味 xiù 乳臭未干

率:lǜ 概率 shuài 率领

传:chuán传奇:zhuàn传记

转:zhuǎn流转zhuàn转圈

着:zhuó着陆zháo着火zhāo高着儿zhe看着

奇:qí奇怪jī奇数

处:chù到处chǔ处理

重:zhòng重要chóng重叠

间:jiān中间jiàn间隔

曝:bào曝光pù曝晒

屏:bǐng屏气 píng屏障、屏风

闷:mèn闷雷 mēn闷热

的:dí的确 dì目的 de吃的

折:zhē折腾 zhé折纸 shé折本

恶:ě恶心 è恶习 wù可恶

差:chà差不多 cī参差不齐 chà很差

供:ɡōnɡ 提供 ɡònɡ 供奉

看:kān看守 kàn看见

荷:hè电荷 hé荷花

刹:chà刹那间 shā刹车

曲:qū 曲折 qǔ乐曲

转:zhuàn 转圈 zhuǎn转弯

囊nánɡ 行囊 nānɡ囊揣

量liáng测量 liàng数量

强 qiáng强烈 jiàng倔强 qiǎng勉强

吭 háng引吭高歌 kēng吭声

当:dàng妥当 dāng当初

露:lù露宿 lòu露面

空:kōng空旷 kòng空缺

相xiānɡ相互xiànɡ长相

将jiànɡ将士jiānɡ将来

盛:shènɡ盛开chénɡ盛饭

磨:mó磨炼mò磨坊

脉:mài脉搏mò脉脉

鲜:xiān鲜花 xiǎn朝鲜

弹:tán弹跳 dàn子弹

冲:chòng冲子 chōng冲突

假:jiǎ虚假 jià假条

禁:jìn禁止 jīn禁受

尽:jǐn尽管 jìn尽情

答:dā答应 dá答复

都:dōu都是 dū首都

本文仅代表作者观点,不代表本站支持或者同意该观点。其原创性、真实性未经本站证实,其内容仅供参考,本站不对其内容承担任何责任。

本文链接:https://www.hloby.com/2022091274.html

标签: 小学

相关文章

观众多的成语(小学三年级语文成语大全)

一、描写人的品质:平易近人 宽宏大度 冰清玉洁 持之以恒 锲而不舍 废寝忘食 大义凛然 临危不俱 光明磊落 不屈不挠 鞠躬尽瘁 死而后已 二、描写人的智慧:料事如神 足智多谋...

垂头丧气的近义词(人教六年级下册近反义词归纳)

垂头丧气的近义词(人教六年级下册近反义词归纳)

第一单元 近义词 气象——景象  开张——开业  间断——中断 娴熟——熟练  充足——充分  规矩——规则 沸...

人而无信不知其可也的意思(国学经典论语名句详解)

人而无信,不知其可也   名句的诞生   子曰:“人而无信,不知其可也。大车1无軏2,小车3无軏4,其何以行之哉?”  &ems...

怒气冲冲的意思(小学语文常考50个成语造句)

怒气冲冲的意思(小学语文常考50个成语造句)

在小学生写作的学习中,成语是同学们必须要掌握的知识点。要想学好这类知识点,同学们平时就需要多看多加学习。 今天整理了小学阶段孩子常遇到的一些成语,家长可以辅导孩子练习一下! 50个成语造句...

写樱花最出名的诗句(10首怦然心动的樱花诗)

写樱花最出名的诗句(10首怦然心动的樱花诗)

三月下旬,樱花盛开 它的花期很短,只一星期便飞花如雪 而在诗歌里,却始终熠熠生辉 实际上,樱花原产于中国 早在2500多年前东周《礼记·月令》 就有关于我国...

发表评论

访客

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法和观点。